Skip to content

Wydobyte z oleju z ryb kwasy tłuszczowe podczas ciąży oraz świszczący oddech i astma u potomstwa cd 6

5 miesięcy ago

570 words

Oddziaływanie pomiędzy przyjmowaniem EPA i DHA a genotypem FADS na efekt leczenia przedstawiono na ryc. S6 w Dodatku uzupełniającym. Ryc. 3. Ryc. 3. Rozpowszechnienie uporczywych świszczących oddechów lub astmy u dzieci, których matki otrzymały suplementację LCPUFA n-3 lub placebo podczas ciąży. Roczna częstość występowania utrzymujących się świszczących oddechów lub astmy była niższa wśród dzieci matek, które otrzymywały suplementację, a efekt ten nie wydaje się zmieniać pomiędzy wiekiem 2 a 5 lat (tabela i ryc. 3). Analiza progowa sugerowała, że suplementacja była skuteczna aż do wstępnego poziomu we krwi EPA i DHA około 5,0 do 5,5% wszystkich kwasów tłuszczowych we krwi (Ryc. S7 w Dodatku Aneks). U dzieci matek należących do grupy kontrolnej występowało istotne powiązanie między niskim poziomem EPA i DHA we krwi matek a ryzykiem wystąpienia u nich ciężkich świszczących oddechów lub astmy (Tabela S8 w Dodatku uzupełniającym). Nie było związku między poziomami EPA i DHA w mleku pobranym, gdy dziecko miało miesiąc, a później rozwój trwałych świszczących oddechów lub astmy (Tabela S9 w Dodatku Uzupełniającym). Analizy bayesowskie potwierdziły wpływ interwencji na podobne oszacowania w odniesieniu do współczynników ryzyka oraz ryzyka absolutnego i względnego (patrz dodatkowe metody i wyniki oraz tabele od S10 do 13 w dodatku uzupełniającym).
Punkty końcowe wtórne i post-hoc
Tabela 2. Tabela 2. Wpływ LCPUFA n-3 na punkty końcowe wtórne i końcowe. Wdrożenie wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem infekcji dolnych dróg oddechowych w pierwszych 3 latach życia i do 5 lat obserwacji (tab. 2, oraz Ryc. S8 w Dodatku Uzupełniającym), ale nie w przypadku innych drugorzędowych punktów końcowych, w tym ryzyka zaostrzeń astmy, egzemy i uczulenia alergicznego po 6 miesiącach i 18 miesiącach. Nie było również statystycznie istotnego związku między suplementacją a końcowymi punktami końcowymi alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i stawów oraz czynności płuc w wieku 5 lat.
Dyskusja
Ryzyko utrzymujących się świszczących oddechów lub astmy zmniejszono o około 7 punktów procentowych, czyli jedną trzecią, w pierwszych 5 latach życia u dzieci kobiet, które otrzymywały dzienne suplementowanie n-3 LCPUFA w trzecim trymestrze ciąży. Efekt ten był najbardziej widoczny wśród dzieci kobiet z niskim poziomem premedytacji EPA i DHA we krwi. Suplementacja była również związana ze zmniejszonym ryzykiem infekcji dolnych dróg oddechowych, ale nie zmniejszeniem ryzyka wyprysku, uczulenia alergicznego lub innych drugorzędowych punktów końcowych.
Wyniki badania są wzmocnione przez zastosowanie scentralizowanej, podłużnej obserwacji klinicznej, codzienne rejestrowanie objawów w dzienniczku oraz częste wizyty w naszej klinicznej jednostce badawczej w celu regularnej i ostrej opieki. COPSAC służył jako de facto podstawowy ośrodek opieki zdrowotnej dla kohorty urodzeniowej, zapewniając tym samym stosowanie standardowego podejścia do diagnozy i leczenia. Takie podejście znacznie poprawia wiarygodność diagnoz. Dodatkowe analizy bayesowskie potwierdziły wyniki wcześniej określonych analiz, co pozwoliło uzyskać solidność wyników.
Zastosowaliśmy wysoką dawkę LCPUFA n-3 – odpowiada to wzrostowi szacowanemu na 10-krotność normalnego dziennego spożycia w Danii29 i 20-krotności w większości innych krajów, w tym Kanady i Stanów Zjednoczonych.30,31 Możliwe jest, że mniejsza dawka wystarczyłaby.
Region FADS ma kilka wariantów genetycznych
[hasła pokrewne: symla, syrop drosetux, tubulopatia ]

0 thoughts on “Wydobyte z oleju z ryb kwasy tłuszczowe podczas ciąży oraz świszczący oddech i astma u potomstwa cd 6”

Powiązane tematy z artykułem: symla syrop drosetux tubulopatia