Skip to content

Stenty oparte na paklitakselu w porównaniu do stentów z gołym metalem w ostrym zawale mięśnia sercowego cd

5 miesięcy ago

507 words

Wśród pacjentów poddawanych PCI, anatomiczną kwalifikację do randomizacji do implantacji stentu oceniano po przywróceniu drożności w naczyniu związanym z zawałem (za pomocą spontanicznej reperfuzji, rekanalizacji prowadnika lub napełnienia niewymiarowego balonu angioplastyki). Pacjentów uznano za kwalifikujących się do losowego przydzielenia do stentów uwalniających paklitaksel lub stentów z gołym metalem, jeśli występowała tętnica związana z ostrym zawałem, w którym wszystkie zmiany wymagające PCI miały wizualnie oszacowaną średnicę naczynia referencyjnego między 2,25 mm a 4,0 mm, bez nadmiernej krętości lub ciężkiego zwapnienia. Angiograficzne kryteria wykluczenia zostały zaplanowane jako stentowanie niezabezpieczonej lewej tętnicy głównej (tj. Lewej tętnicy głównej bez opatentowanego pomostu do lewej lub przedniej tętnicy zstępującej lub lewej tętnicy okalającej), zmiana bifurkacji wymagająca zaplanowanego wszczepienia stentów w obu główne naczynie i odgałęzienie boczne (uwzględniono uszkodzenia bifurkacji, jeśli zamierzano zastosować strategię z pojedynczym stentem, nawet jeśli ostatecznie wymagano stentów wielokrotnych), przewidywaną długość stentu większą niż 100 mm, zawał z powodu zakrzepicy w stencie i przewidywaną potrzebę obejść szczepienie w ciągu 30 dni. Pacjenci z wieloma zmianami i naczyniami wymagającymi interwencji zostali włączeni do badania, jeśli wszystkie zmiany kwalifikują się do stentów. Pacjenci, którzy kwalifikowali się do losowego przydzielenia do implantacji stentu, zostali przydzieleni w stosunku 3: 1, aby otrzymać stenty uwalniające paklitaksel (TAXUS Express, Boston Scientific) lub w inny sposób identyczne stenty z czystego metalu (Express, Boston Scientific) (Figura 1). Randomizację przeprowadzono przy użyciu skomputeryzowanego, interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej i dynamicznego (minimalizującego) schematu alokacji, który równoważą przypisanie do przypisania farmakologicznego (heparyna niefrakcjonowana plus inhibitor glikoproteiny IIb / IIIa lub sama biwalirudyna), obecność lub nieobecność cukrzycy, długość zmiany (> 26 mm, wymagająca nachodzenia na siebie stentów, w przeciwieństwie do .26 mm) oraz lokalizacja miejsca badania (w Stanach Zjednoczonych lub poza Stanami Zjednoczonymi).
Procedury protokolarne
Wszczepiono implanty o średnicy od 100 do 110% średnicy naczynia dystalnego, a implantację wykonano przy minimalnym ciśnieniu 14 atm. Bezpośrednie stentowanie (tj. Bez predylekcji balonowej) było dozwolone według uznania lekarza, jeśli naczynko związane z zawałem było opatentowane (tj. Miało trombolizę w zawale mięśnia sercowego [TIMI] stopnia przepływu 2 lub 3) na linii podstawowej. Stenty do badań były dostępne w zakresie średnic od 2,25 do 4,0 mm i długości od 8 do 32 mm.
Aspiryna (324 mg podawana w postaci do żucia lub 500 mg podawane dożylnie) była podawana w izbie przyjęć, po czym od 300 do 325 mg podawano doustnie codziennie podczas hospitalizacji i od 75 do 81 mg każdego dnia później w nieskończoność. Dawkę nasycającą klopidogrelu (300 mg lub 600 mg, według uznania badacza) podano przed cewnikowaniem, a następnie 75 mg doustnie każdego dnia przez co najmniej 6 miesięcy (z zaleceniem roku lub dłużej).
Kliniczne badania kontrolne przeprowadzono po 30 dniach, 6 miesiącach i 12 miesiącach, a następnie raz w roku łącznie przez 5 lat
[patrz też: internista wikipedia, naklofen zastrzyki, tubulopatia ]

0 thoughts on “Stenty oparte na paklitakselu w porównaniu do stentów z gołym metalem w ostrym zawale mięśnia sercowego cd”

Powiązane tematy z artykułem: internista wikipedia naklofen zastrzyki tubulopatia