Skip to content

Mutacja STIM1 związana z zespołem niedoborów odporności i autoimmunizacji ad 7

7 miesięcy ago

434 words

Fenotyp kliniczny trzech pacjentów z niedoborem STIM1 jest podobny do obserwowanego u dwóch pacjentów z mutacją missense w ORAI1 (R91W), podjednostce tworzącej pory kanału CRAC. Ta mutacja znosi działanie kanału CRAC i wejście Ca2 + do magazynu. 8 Pacjenci z niedoborami zarówno STIM1, jak i ORAI1 mają pierwotny niedobór immunologiczny charakteryzujący się podatnością na infekcje wirusowe i bakteryjne, a także nieprogresywną miopatią i defektami w tworzeniu szkliwa zębów. To nakładanie się wyników klinicznych sugeruje, że fenotyp wynikający z mutacji w STIM1 i ORAI1 nie jest specyficzny dla genu, ale raczej specyficzny dla szlaku – to znaczy odzwierciedla brak funkcji kanałów CRAC. Spośród trzech badanych przez nas rodzeństwa, dwie miały niedokrwistość hemolityczną autoimmunizacyjną i małopłytkowość immunologiczną; trzeci, chłopiec, miał tylko jeden epizod małopłytkowości. Inne cechy kliniczne to hepatosplenomegalia, limfadenopatia, a u chłopca hipoglikemia. U myszy, u których zarówno Stim1, jak i Stim2 zostały usunięte w komórkach T21, fenotyp składał się z powiększenia śledziony, limfadenopatii, infiltracji narządowej przez leukocyty, zapalenie skóry i zapalenie powiek. Ten fenotyp przypisuje się defektowi w rozwoju i funkcji limfocytów T regulatorowych spowodowanych defektem w wejściu Ca2 + sterowanym przez magazyn i obniżoną funkcją czynnika jądrowego białka aktywowanych limfocytów T (NFAT). [21] Zaproponowano, aby tworzenie do opracowania regulacyjnych limfocytów T wymagany jest kompleks między czynnikami transkrypcyjnymi FOXP3 i NFAT.28 W próbkach krwi uzyskanych od Pacjenta V-1 (jedynego pacjenta, u którego dostępne), a zatem jest możliwe, że wejście Ca2 + z magazynem jest wymagane do różnicowania regulatorowych komórek T u ludzi. Trzech rodzeństwa, które opisujemy, nie miało cech klinicznych dysregulacji immunologicznej, polinendokrynopatii, enteropatii, zespołu związanego z X, 29, które wynikają z niedoboru FOXP3.
Nieprogresywna hipotonia mięśniowa obserwowana u wszystkich trzech rodzeństwa koreluje z podobnym fenotypem u pacjentów z niedoborem ORAI1 8 oraz z defektem w rozwoju i funkcjonowaniu mięśni u myszy z niedoborem Stim1. 20 Zaburzenie funkcji mięśniowej jest ciężkie u takich myszy i jest prawdopodobnie odpowiedzialne, przynajmniej w części dla wczesnej śmierci u myszy z niedoborem Stim1 i Orai1. 20-23,30
Podsumowując, kliniczny fenotyp trzech badanych rodzeństwa, z których dwóch miało niedobór STIM1 z powodu homozygotycznej bezsensownej mutacji w genie STIM1, jest niezwykle podobny do fenotypu pacjentów z niedoborem ORAI1. Brak obsługiwanego przez sklep wejścia Ca2 + z powodu defektów ORAI1 lub STIM1 zakłóca działanie układu immunologicznego, powodując niedobór odporności, choroby autoimmunologiczne i miopatię.
[patrz też: osteodex, naklofen zastrzyki, syrop drosetux ]

0 thoughts on “Mutacja STIM1 związana z zespołem niedoborów odporności i autoimmunizacji ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: naklofen zastrzyki osteodex syrop drosetux