Skip to content

Instytut Medycyny

5 miesięcy ago

608 words

Jesienią 2013 r. Instytut Medycyny (IOM) zwołał komitet, na którym służę, w celu zbadania dzielenia się danymi w kontekście badań klinicznych. Komitet ma za zadanie dokonać przeglądu obecnych praktyk w zakresie udostępniania danych w kontekście randomizowanych, kontrolowanych badań i sformułować zalecenia dotyczące przyszłych standardów udostępniania danych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy komitet przygotował projekt sprawozdania, w którym dokonano przeglądu obecnych praktyk w zakresie udostępniania danych i określono szereg potencjalnych modeli udostępniania danych. Pełne szczegóły dotyczące komisji i raportu tymczasowego są dostępne na stronie www.iom.edu/activities/research/sharingclinicaltrialdata.aspx. Komitet nie wydał jeszcze żadnych zaleceń dotyczących jakiegokolwiek aspektu udostępniania danych. Raczej prosimy członków społeczności naukowej i ogół społeczeństwa, aby przeczytali projekt sprawozdania i przedstawili k omentarze na jego temat oraz na temat naszych modeli udostępniania danych. Planujemy wydanie raportu z ostatecznymi rekomendacjami na koniec 2014 roku.
Ponieważ udostępnianie danych dotyczy wszystkich, którzy biorą udział w randomizowanych, kontrolowanych badaniach lub korzystają z informacji zebranych podczas takich prób, zachęcam do przeczytania raportu i przekazania nam komentarza. Szczególnie chcę otrzymywać informacje zwrotne od społeczności biomedycznej na temat jednego zagadnienia, w szczególności wielu osób uwzględnionych w raporcie. Po zakończeniu badania lub próby klinicznej często publikowane jest pierwsze sprawozdanie. Zwykle raport ten zawiera kluczowe wnioski z badania, ale tylko niewielką część danych zebranych w odpowiedzi na pytanie naukowe lub kliniczne. W jakim stopniu i na jak długo badacze, którzy przeprowadzili badanie, mają wyłączny dostęp do danych, które bezpośrednio wspierają opublikowany materiał? A czy cały zbió r danych badań powinien podlegać temu samemu harmonogramowi?
Rzecznicy zwolenników otwartych danych twierdzą, że wszystkie dane z badań powinny być dostępne dla każdego w momencie opublikowania pierwszego raportu lub nawet wcześniej. Inni twierdzą, że aby utrzymać zachętę dla badaczy do prowadzenia badań klinicznych i dać tym, którzy zgromadzili dane, szansę na przygotowanie i opublikowanie dalszych sprawozdań, powinien zaistnieć okres o określonej długości, podczas którego zbieracze danych mieliby wyłączny dostęp do danych. Informacja. Ponieważ badacze ci mogli zawsze zgodzić się na współpracę z innymi osobami, które nie brały udziału w badaniu w celu wykorzystania danych do udzielenia odpowiedzi na pytanie naukowe, okres wyłączności miałby zastosowanie wyłącznie do nieinterportowego wykorzystania danych. Oznacza to, że byłby określony okres, w którym dane nie byłyby dostępne dla tych, którzy chcieli przeprowadzić własne an alizy i wyciągnąć wnioski, które mogłyby, na przykład, zapewnić im przewagę naukową lub handlową nad naukowcami, którzy pierwotnie zebrał dane lub pozwolił im wyciągnąć wnioski, które potencjalnie są sprzeczne z tymi, które zostały przedstawione w pierwotnej publikacji.
Jako członkowie społeczności, która produkuje lub wykorzystuje dane, jakie podejście według Ciebie najlepiej służy naszej społeczności? Nie ma potrzeby odpowiadania na dziennik, ale proszę przeczytać sprawozdanie okresowe i powiadomić IOM o tym, jak się z tym czujesz, oraz o wielu innych krytycznych kwestiach związanych z udostępnianiem danych, które są sprawdzane w dokumencie. IOM zbiera komentarze do 24 marca 2014 r. Na stronie www8.nationalacademies.org/cp/projectview.aspx?key=49578.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 22 stycznia 2014 r. O godz.
Materiał uzupełniający
Powołując się na artykuły (7)
Zamknij Cytowanie artykułów
[więcej w: aorta wydłużona, osteodex, tubulopatia ]

0 thoughts on “Instytut Medycyny”

Powiązane tematy z artykułem: aorta wydłużona osteodex tubulopatia