Skip to content

Epilepsja, ataksja, głuchota sensoryczna, tubulopatia i mutacje KCNJ10 czesc 4

5 miesięcy ago

491 words

Rodzina 2 była pochodzenia arabskiego, a rodzice chorego pacjenta byli pierwszymi kuzynami (ryc. 1A). Analiza powiązania całego genomu i następna rekonstrukcja haplotypu zidentyfikowały pojedynczy region zainteresowania wynoszący 1,9 centymorgansa (cM), co odpowiada w przybliżeniu 800 000 zasad, z wynikiem punktacji wynoszącym 4,98 na chromosomie (figury 2A i 2B). Region ten zlokalizowany był pomiędzy SNPs rs726640 i rs1268524 i zawierał łącznie 31 genów z adnotacjami, w tym KCNJ10. Rekonstrukcja haplotypów sugerowała, że dotknięci pacjenci z rodziny byli homozygotyczni pod względem pochodzenia alleli w krytycznym regionie. KCNJ10, znany również jako Kir4.1, stanowił atrakcyjny gen kandydata, ponieważ myszy, u których usunięto ten gatunek, mają drgawki, ataksję i głuchotę czuciową16, 22, 23; czynność nerek u tych myszy nie była badana. Istnieją doniesienia, że odmiany w KCNJ10 są związane z podatnością na atak u ludzi, 24 jednak, jak wiemy, nie zarejestrowano żadnych mutacji w KCNJ10. Zidentyfikowane mutacje
Rysunek 3. Rysunek 3. Analiza sekwencji i badania funkcjonalne. Panel A pokazuje chromatogramy sekwencji dla kontroli typu dzikiego (WT) i pacjenta 1-1. Homozygotyczna mutacja missense c.194G . C (CGC . CCC; p.R65P) jest obecna na chromatogramie pacjenta (strzałka). Panel B pokazuje chromatogramy sekwencji dla kontroli typu dzikiego i pacjenta 2-1. Homozygotyczna mutacja missense c.229 G . C (GGC . CGC; p.G77R) jest obecna na chromatogramie pacjenta (strzałka). Panel C pokazuje wykres wyrównania białka (homologii) pierwszego obszaru transbłonowego KCNJ10 u 21 gatunków kręgowców, z całkowitą ochroną R65 i G77 (strzałki). Model oparty na strukturze krystalicznej bakteryjnego homologu KCNJ10 (tj. Kcsa), w panelu D, pokazuje lokalizację mutacji w obrębie pierwszego regionu transbłonowego. Gdy zmierzono heterologiczną ekspresję KNCJ10 typu dzikiego i mutantów (R65P i G77R) w oocytach ksenopusa za pomocą dwuelektrodowego zacisku napięciowego, zaobserwowano znaczący spadek specyficznych prądów w zmutowanym KCNJ10, jak pokazano w Tablicy E. N oznacza liczbę eksperymentów.
Sekwencjonowanie kompletnego regionu kodującego KCNJ10 ujawniło homozygotyczną mutację bodźca, c.194G . C (p.R65P), u czterech dotkniętych pacjentów w rodzinie i innej homozygotycznej mutacji missense, c.229G . C (p.G77R), w Pacjent 2-1 (ryc. 3A i 3B). Rodzice byli heterozygotyczni pod względem odpowiednich mutacji (dane nie pokazane). Sekwencjonowanie 192 dopasowanych etnicznie alleli kontrolnych nie ujawniło zmiany sekwencji p.R65P, zidentyfikowanej w Rodzinie 1. Podobnie, p.G77R, zidentyfikowane w Family 2, nie było widoczne w 108 dopasowanych allelach kontrolnych. Analiza homologii białkowej wykazała, że R65 i G77 były konserwatywne wśród wszystkich 21 badanych gatunków (ryc. 3C). Resztę R65 przewiduje się zlokalizować na początku pierwszej helisy transbłonowej tego kanału potasowego z dwiema domenami transbłonowymi; G77 znajduje się również w obrębie tej pierwszej helisy transbłonowej (rysunek 3D).
Heterologiczna ekspresja KCNJ10 i mutantów w Oocytach Xenopus
Ekspresja KCNJ10 typu dzikiego dawała silne prądy o typowej charakterystyce kanału potasowego prostownika do wewnątrz prostownika (dane nie pokazane)
[więcej w: internista wikipedia, pimafucin ulotka, gardimax medica spray ]

0 thoughts on “Epilepsja, ataksja, głuchota sensoryczna, tubulopatia i mutacje KCNJ10 czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: gardimax medica spray internista wikipedia pimafucin ulotka