Skip to content

Epilepsja, ataksja, głuchota sensoryczna, tubulopatia i mutacje KCNJ10 ad 6

5 miesięcy ago

491 words

Wielość objawów ujawnia ważną rolę KCNJ10 w tych różnych układach narządów. Wykryliśmy homozygotyczne mutacje missense u naszych pacjentów, które znacząco osłabiają funkcję KCNJ10, genu kanału potasowego. Zidentyfikowane mutacje znajdują się w wysoce konserwatywnym obszarze – mianowicie regionie transbłonowym, który prawdopodobnie determinuje ogólną funkcję tego rodzaju kanału.27 Rzeczywiście, w heterologicznym systemie ekspresyjnym mutacje te prawie zniosły prąd potasowy. Myszy, którym brakowało tego kanału potasowego, zmarły jako noworodki; homozygotyczne mutacje nonsensowne lub delecje genów tego kanału mogą również być śmiertelne u ludzi. Alternatywnie, możliwe jest, że KCNJ10 odgrywa ważniejszą rolę w nerkach myszy niż w nerkach ludzkich28. W każdym razie nasi pacjenci są prawdopodobnie w stanie wyrównanej objętości, podczas gdy myszy z nokautem nie są.
Obecnie przyjęty model transportu soli nabłonkowej nerek sugeruje, że korzystny gradient elektrochemiczny napędza napływ sodu (często transportowany wraz z innymi substancjami) z kanalikowego światła do komórki. Gradient ten jest ustalany przez podstawową pompę sodowo-potasową (Na + / K + -ATPaza), która również zapewnia mechanizm wyjścia dla sodu. Aby ta podstawowa aktywna Na + / K + -ATPaza działała, potas musi być zdolny do opuszczenia komórki i musi być łatwo dostępny blasterynowo29. Zadaniem KCNJ10 jest zawracanie potasu, który jest niezbędny do działania pierwotnego aktywnego Na +. / K + -ATPase. To sprzężenie pompy zostało postulowane w 1958 r. Przez Koefoeda-Johnsena i Ussinga30, a dowody eksperymentalne zostały następnie potwierdzone przez wielu badaczy.31,32 Nasze odkrycia wydają się stanowić dowód genetyczny dla tej podstawowej zasady fizjologicznej. Funkcjonalny boczno-boczny kanał potasowy również tłumaczy gradient stężenia potasu na potencjał transbłonowy ujemny dla komórek. Ponieważ wychwyt chlorku sodu w kanalikach dystalnych w kanalikach nerwowych jest elektroneutralny, upośledzenie samego ujemnego napięcia membrany nie byłoby problematyczne. Ponieważ jednak funkcje innych kanałów są krytycznie zależne od napięcia membrany, mogą wystąpić zakłócenia w innych procesach transportowych (np. W przypadku chlorków lub magnezu).
Działanie KCNJ10, zgodnie z tym poglądem, zapewnia mechanizm pośredniej regulacji reabsorpcji nerkowego kanalikowego sodu, który moduluje homeostazę objętościową i utrzymuje ciśnienie krwi. Rzeczywiście, nasi pacjenci, bez normalnej aktywności KCNJ10, mieli niskie ciśnienie krwi. Co więcej, chromosom 1q23.2, w którym znajduje się locus dla KCNJ10, jest wielokrotnie związany z różnicami ciśnienia krwi w różnych grupach etnicznych. 33-35 Ponadto, skan całego całego genomu w celu identyfikacji modyfikatorów ciśnienia krwi ( jako cecha ilościowa) w nadciśnieniowych i normotensyjnych szczepach szczurów Lyon wykazało połączenie z regionem syntenicznym z ludzkim chromosomem 1q23.2.36
Chociaż obecność boczno-bocznych kanalików potasowych w kanalikach nerkowych, w tym dystalnej, kanalikowej, od dawna jest znana z badań elektrofizjologicznych, tożsamość molekularna tych kanałów pozostaje nierozwiązana.37 Nasze wyniki powinny ustalić KCNJ10 jako kluczowy składnik przewodności potrójnego podstawno-bocznego w dystalnie zwiniętym kanaliku
[hasła pokrewne: tulleo aflofarm, acitren, symla ]

0 thoughts on “Epilepsja, ataksja, głuchota sensoryczna, tubulopatia i mutacje KCNJ10 ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: acitren symla tulleo aflofarm