Skip to content

Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność sterylizacji lekami w porównaniu do stentów typu bare-metal w Szwecji cd

5 miesięcy ago

472 words

Żaden producent stentu nie miał żadnej roli w badaniu. Analiza statystyczna
Metody badań zostały szczegółowo opisane wcześniej10. Głównym celem była ocena późnych zdarzeń po implantacji stentu uwalniającego lek. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon lub zawał mięśnia sercowego. Drugorzędowymi punktami końcowymi były śmierć, zawał mięśnia sercowego i restenoza. Aby zrekompensować niezrandomizowaną konstrukcję tego badania, zastosowano metody oceny skłonności12. Wynik skłonności zdefiniowano jako warunkowe prawdopodobieństwo otrzymania stentu uwalniającego lek na podstawie dostępnych zmiennych i oszacowano za pomocą modelu wielokrotnej logistyczno-regresyjnej. Wszystkie wstępnie zdefiniowane zmienne zostały uwzględnione w odpowiednich modelach (tabela 1). W celu ustalenia, czy wynik skłonności zrównoważyłby zmienne wyjściowe, obliczono standaryzowaną średnią każdej zmiennej dla grupy stentów uwalniających lek. Standaryzacja została przeprowadzona zgodnie z rozkładem skłonności do wyniku (sklasyfikowanym w decyliach) w grupie nagich metal-stentów.
Aby przedstawić oddzielne opisy wczesnego i późnego względnego ryzyka zdarzeń, przeprowadziliśmy przełomowe analizy 13 z ustalonym wcześniej punktem orientacyjnym na 6 miesięcy. Skorygowane względne ryzyko oszacowano przy użyciu modeli regresji Coxa, w których wynik skłonności i grupa stentów zostały wprowadzone jako współzmienne.
Ryzyko restenozy oceniano w całej próbie pacjentów, którzy otrzymali tylko jeden stent oraz w podgrupach, w których stwierdzono zwiększone ryzyko restenozy. 1514 Zgłaszamy stopę restenozy po roku, a także stawkę za 100 osoby-lata, które zostały obliczone jako stosunek liczby pacjentów z wydarzeniem w ciągu roku do sumy czasu ryzyka. Liczbę pacjentów, którzy musielibyć leczeni stentem uwalniającym lek, aby zapobiec jednemu przypadkowi restenozy, obliczono zgodnie z metodą Altmana i Andersena.15 Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu programu statystycznego R, wersja 2.7. 2.16
Wyniki
Charakterystyka pacjentów i stentów
W latach 2003-2006 48 892 pacjentów leczono 86 552 stentami podczas łącznej liczby 55,465 PCI w Szwecji. Z analiz wyłączono 925 pacjentów (1,9%) z niepełnymi danymi wyjściowymi. Tabela przedstawia charakterystykę kohorty 10 294 pacjentów, którzy otrzymali stent uwalniający lek i 18 659 pacjentów, którzy otrzymali jeden nagi metalowy stent w procedurze indeksu (kohorta z jedną stentą), a także ogólną kohortę 19681 pacjentów, którzy otrzymywał co najmniej jeden stent uwalniający lek i 28 286 pacjentów, którzy otrzymali jeden lub więcej stentów z gołego metalu, ale bez stentu uwalniającego lek. W całej kohorcie, grupa stentu uwalniająca lek, w porównaniu z grupą z bezbarwnym stentem, obejmowała wyższy odsetek kobiet i większą liczbę pacjentów, którzy mieli cechy związane z wysokim ryzykiem restenozy. Ponadto w stencie uwalniającym lek wszczepiono więcej stentów niż w grupie stentów z gołym metalem. Wstępne leczenie klopidogrelem było bardziej powszechne, a leczenie inhibitorami glikoproteiny IIb / IIIa było mniej powszechne w grupie stentów uwalniających lek niż w grupie nagich metal-stentów.
[więcej w: pimafucin ulotka, oponiak mózgu objawy, plazince ]

0 thoughts on “Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność sterylizacji lekami w porównaniu do stentów typu bare-metal w Szwecji cd”

Powiązane tematy z artykułem: oponiak mózgu objawy pimafucin ulotka plazince